Algemene Voorwaarden voor het adverteren op TVTalent

* Artikel 1 Partijen
* Artikel 2 Toepasselijkheid
* Artikel 3 Registratie als adverteerder
* Artikel 4 Positie van TVTalent
* Artikel 5 Verplichtingen adverteerder
* Artikel 6 Informatie en privacy
* Artikel 7 Bevoegde rechter en rechtskeuze
* Artikel 8 Algemeen
* Artikel 9 Opleidingen
* Bijlage : Privacyreglement TVTalent.nl

Artikel 1 Partijen
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het adverteren op het platform dat TVTalent aanbiedt alsmede de door TVTalent aangeboden opleidingen. De site van TVTalent en de bijbehorende diensten zijn activiteiten van Dream Team Television, vennootschap onder firma naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum. Door zich als adverteerder te registreren aanvaardt de adverteerder deze Algemene Voorwaarden.
TOP

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere advertentie die wordt geplaatst op TVTalent.

Artikel 3 Registratie als adverteerder
3.1 Men kan op de website van TVTalent advertenties plaatsen, nadat men zich als adverteerder heeft geregistreerd door middel van het on-line aanmeldformulier.
De 3 mogelijkheden van registreren zijn:
1. Aanmelding met Video opname;
2. Aanmelding met Auditie;
3. Aanmelding zonder Auditie.

Het adverteren staat zowel open voor particulieren als ondernemers/rechtspersonen. Men kan zich als adverteerder registreren door het on-line aanmeldformulier volledig en naar waarheid in te vullen en deze na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden getekend retour te sturen.
3.2 Voor het geplaatst worden als adverteerder zijn administratiekosten verschuldigd welke zonder uitschrijving jaarlijks worden berekend. Deze administratiekosten zijn gelijk aan de aanmeldkosten in geval van registratiemogelijkheid 2 en 3, zoals genoemd in artikel 3.1 en in geval van registratiemogelijkheid 1 gelijk zijn aan de kosten van registratiemogelijkheid 2, zoals genoemd in artikel 3.1. Uitschrijving dient minimaal 14 dagen voor het aflopen van voorgaand inschrijvingsjaar schriftelijk te geschieden.

3.3 De door de adverteerder gekozen gebruikersnaam en wachtwoord geven de adverteerder de gelegenheid op TVTalent advertenties te updaten. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en dient deze niet aan derden ter beschikking te stellen. TVTalent is op generlei wijze aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen aan derden van gebruikersnaam en wachtwoord.
3.4 De adverteerder erkent dat TVTalent te allen tijde het recht heeft het adverteren op TVTalent tijdelijk of permanent te ontzeggen aan adverteerders onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen jegens TVTalent of een derde in verband met TVTalent.nl dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houden.
3.5 De adverteerder staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens en dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze —zonodig— te wijzigen.
<TOP

Artikel 4 Positie van TVTalent
4.1 De adverteerder erkent dat TVTalent de website TVTalent.nl slechts ter beschikking stelt aan adverteerders en in de advertenties geïnteresseerde derden, dat TVTalent op generlei wijze betrokken is bij de transactie tussen de adverteerder en derden en dat TVTalent.nl als passieve on-line doorgever van informatie fungeert. TVTalent is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de aangeboden diensten, de getrouwheid of nauwkeurigheid van de advertentie, de bevoegdheid van een adverteerder om aangeboden diensten daadwerkelijk te kunnen leveren, noch de bevoegdheid van een werkgever om aangeboden diensten daadwerkelijk te kunnen afnemen.
4.2 De adverteerder erkent dat TVTalent niet aansprakelijk is voor het al dan niet totstandkomen van een overeenkomst, noch voor de afwikkeling daarvan of voor de ter effectuering van de overeenkomst gehanteerde betalingswijzen.
4.3 De adverteerder erkent dat TVTalent het recht heeft de aangeleverde advertenties redactioneel te bewerken en/of in te korten, teneinde te bewerkstelligen dat de advertenties voldoen aan de daaraan door TVTalent gestelde (redactionele) eisen.
4.4 De adverteerder erkent dat TVTalent het recht heeft zonder opgaaf van redenen advertenties te weigeren of op welk moment na plaatsing dan ook te verwijderen van TVTalent.nl, zoals advertenties voor diensten die bij of krachtens de wet niet vrij aangeboden mogen worden door particulieren of wel bedrijven, advertenties voor diensten waarvan de aanbiedings rechten van derden schendt, advertenties voor ieder andere dienst dat, naar het uitsluitend oordeel van TVTalent, niet in overeenstemming is met de doelstelling van TVTalent.nl en/of de reputatie van TVTalent.nl kan schaden en advertenties waarvan de inhoud naar het uitsluitend oordeel van TVTalent inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins als onrechtmatig jegens derden heeft te gelden.
4.5 De adverteerder erkent dat TVTalent het recht heeft een advertentie van de website TVTalent.nl te verwijderen indien adverteerders of derden misbruik maken van TVTalent.nl, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
4.6 De adverteerder aanvaardt dat TVTalent niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van TVTalent overeenkomstig artikelen 3.4, 4.3, 4.4 en 4.5 en zal TVTalent vrijwaren tegen alle aanspraken van derden ter zake van in die artikelen genoemde niet toegestane handelingen door de adverteerder.
4.7 De adverteerder aanvaardt dat TVTalent niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de adverteerder lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van toegang tot TVTalent.nl, of als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie en/of enige tekortkoming van TVTalent in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van TVTalent.
4.8 De adverteerder vrijwaart TVTalent tegen alle aanspraken van derden ten aanzien van de door hem aangeboden diensten en/of de inhoud van de door hem geplaatste advertenties.
4.9 TVTalent wordt eigenaar van de ingezonden advertentietekst, video's en foto’s en behoudt zich het recht voor deze buiten TVTalent.nl te publiceren.
<TOP

Artikel 5 Verplichtingen adverteerder
5.1 Adverteerder is gehouden een aangeboden dienst naar waarheid te presenteren. Adverteerder kan daartoe de aangeboden dienst omschrijven en/of gebruikmaken van de door TVTalent.nl geboden mogelijkheid een foto toe te voegen. Adverteerder is verplicht eventuele aanwijzingen van TVTalent in dit opzicht op te volgen.
5.2 Adverteerder dient een aan te bieden dienst aan te bieden in de bij de betreffende dienst passende rubriek.
5.3 De verschillende advertentiemogelijkheden en de daarvoor in rekening gebrachte kosten staan vermeld op de internetsite TVTalent.nl.
<TOP

Artikel 6 Informatie en privacy
6.1 TVTalent gebruikt de van adverteerders verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van TVTalent.nl. Deel van deze algemene voorwaarden maakt uit het privacyreglement van TVTalent.nl, dat als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.
6.2 De adverteerder staat ervoor in dat de door hem bij aanmelding of ter zake van een aangeboden dienst verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele foto en beschrijvingen, voor zover relevant:
* juist, volledig en accuraat is;
* geen oneerbare diensten betreft;
* geen inbreuk maakt op enig privacyrecht van een derde;
* niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling;
* geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft;
* geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft;
* geen computervirussen, trojans, worms, tijdbommen, “cancelbots” of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma’s of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven;
* geen directe of indirecte links bevat naar of beschrijvingen bevat van diensten
(i) die verboden zijn op TVTalent.nl onder deze overeenkomst;
(ii) waarheen de adverteerder geen recht heeft te linken.
6.3 De adverteerder staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met TVTalent.nl die de normale werking van TVTalent.nl kan verstoren, noch gegevens naar TVTalent.nl verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van TVTalent.nl onevenredig zwaar belasten.
<TOP

Artikel 7 Bevoegde rechter en rechtskeuze
7.1 Ieder geschil dat verband houdt met het adverteren op TVTalent.nl en/of deze Algemene Voorwaarden zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
7.2 Het adverteren op TVTalent.nl en deze Algemene Voorwaarden worden in hun geheel beheerst door Nederlands recht.
<TOP

Artikel 8 Algemeen
8.1 Indien een of meerdere bepalingen of gedeelten van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zullen worden geacht door een rechterlijke instantie, zullen deze geacht worden afscheidbaar te zijn van de Algemene Voorwaarden en de geldigheid van de overige bepalingen niet aan te tasten.
8.2 TVTalent correspondeert met adverteerders door middel van e-mailboodschappen naar het door de adverteerder in het aanmeldingsformulier opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.
8.3 De adverteerder erkent dat TVTalent bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden.
<TOP

Artikel 9 Opleidingen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de opleidingen die door het TVTalent worden gegeven voor een ieder die wenst deel te nemen en die voldoet aan de toelatingscriteria.

9.1 Aanmelding en inschrijving
Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde aanmeldingsformulier. De datum van ontvangst geldt als inschrijfdatum.
9.2 Toelating en selectie
TVTalent bepaalt welke studenten worden toegelaten. Daarbij geldt ondermeer als criterium, dat de student voldoet aan de eisen die ten aanzien van het beginniveau worden gesteld. Door bericht van plaatsing komt de overeenkomst tot stand. Het collegegeld dient voor aanvang te zijn voldaan. Het staat TVTalent vrij een student van wie het collegegeld niet is voldaan, van opleiding uit te sluiten. Indien er zich voor de opleiding meer studenten aanmelden die aan de selectiecriteria voldoen dan kunnen worden geplaatst, wordt de volgorde van aanmelding aangehouden en wordt de overigen een plaats aangeboden op de eerstvolgende opleiding met dezelfde inhoud.
9.3 Beschikbaarheid
Bij de opzet van de opleiding is er vanuit gegaan dat de studenten de gehele opleiding aanwezig zullen zijn op de tijden dat het rooster aangeeft. Indien het rooster dit vereist, dient men ook ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekends beschikbaar te zijn om de nodige voorbereiding of studie te kunnen verrichten. Omdat in de studie regelmatig met praktijkervaring wordt gewerkt dient men hier ook onder te verstaan het werken aan producties.
9.4 Kosten
De reiskosten van de woon- of verblijfplaats van de student naar Hilversum en de verblijfkosten tijdens de opleiding komen geheel voor rekening van de student.
9.5 Annulering
Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
- Tussen 4 en 2 weken voor de aanvangsdatum 50 procent van de kosten.
- Binnen 2 weken voor de aanvangsdatum 100 procent van de kosten.
Annulering dient schriftelijk te geschieden. de datum van ontvangst bij TVTalent is daarbij bepalend. Ingeschreven studenten kunnen zich te allen tijde (voor aanvang ) laten vervangen. Uiteraard geldt voor al onze aanmeldingen welke zijn geschied door middel van een schriftelijke overeenkomst dat de wettelijke bedenktijd van 7 dagen van toepassing is.
9.6 Overmacht
TVTalent behoudt het recht om de oorspronkelijke docent resp. trainer te vervangen. Indien de opleiding geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden als gevolg van overmacht door het uitvallen van een of meerdere docenten of faciliteiten of indien het minimum aantal deelnemers, dat voor de opleiding is gesteld, niet wordt gehaald, dan zullen zoveel mogelijk in overleg met de studenten een andere datum worden vastgesteld om de opleiding alsnog door te laten gaan. Indien een student als gevolg hiervan de opleiding of een deel hiervan niet kan volgen, zullen de door hem / haar of diens werkgever reeds betaalde collegegeld proportioneel worden gerestitueerd na aftrek van de door TVTalent reeds gemaakte kosten, zonder enig recht van student of diens werkgever op verdere vergoedingen.
9.7 Studiemateriaal
Het tijdens de studie aan de studenten ter beschikking gestelde studiemateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van TVTalent worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de studie.
9.8 Werkstukken
De door de studenten tijdens de studie vervaardigde werkstukken worden eigendom van TVTalent. De student draagt zijn eventuele rechten van bedoelde werkstukken aan TVTalent om niet over.
9.9 Aansprakelijkheid
De docenten van TVTalent geven de opleiding en/of advies naar beste vermogen wat betreft kennis en inzicht. Mochten door of ten gevolge van het uitvoeren van opleiding en/of advies toch op enigerlei wijze nadelige gevolgen optreden, dan is de aansprakelijkheid van TVTalent beperkt tot maximaal 50% van het voldane collegegeld.
9.10 Geheimhouding
Medewerkers van TVTalent en docenten verplichten zich, de informatie omtrent de activiteiten van de student c.q. diens bedrijf, die zij in het kader van de studie ontvangen en waarvan zij redelijkerwijs kunnen verwachten, dat deze voorbehouden dient te blijven aan de student, diens bedrijf, niet aan derden ter kennis te brengen.
9.11 Rapportage
Door medewerkers van TVTalent wordt aan werkgevers desgewenst uitsluitend gerapporteerd over de vraag of de student voldaan heeft aan de eisen die er aan het eind van de studie werden gesteld en op het afgegeven diploma vermeld staan. Er wordt derhalve niet gerapporteerd over de gedragingen van studenten tijdens de studie. TVTalent geeft ook geen oordeel over geschiktheid van studenten voor een bepaalde functie indien de student hierom gevraagd heeft.
9.12 Certificaat
Tijdens de opleiding vindt er regelmatig toetsing plaats d.m.v. opdrachten, proefwerken en/of tentamens. Wanneer er tenminste 80% van de lesonderdelen is gevolgd, en de toetsingen worden afgesloten met tenminste 60% van de te behalen score, alleen dan volgt uitreiking van een certificaat.
<TOP


Bijlage : Privacyreglement TVTalent.nl
TVTalent.nl verkrijgt op verschillende manieren gegevens over de adverteerders en de andere bezoekers van de website. Dit privacyreglement geeft in het kort aan op welke manieren TVTalent.nl dergelijke gegevens verkrijgt en hoe daar vervolgens gebruik van wordt gemaakt.
Administratie
De door TVTalent.nl verkregen persoongegevens worden opgenomen in een administratie, die overeenkomstig de Wet Persoonsregistraties en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag.
Aanmeldingsformulier
Iedereen die een dienst via de website van TVTalent.nl aan wil bieden, kan adverteerder worden door het on-line aanmeldingsformulier op de website in te vullen en de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Via het aanmeldingsformulier verkrijgt TVTalent.nl de gegevens die nodig zijn om adverteerders de gelegenheid te geven diensten aan te bieden via de website TVTalent.nl. Het gaat om communicatiegegevens, te weten de naam, adresgegevens, telefoniegegevens en het e-mailadres van de adverteerder.
Door het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier geeft de (aspirant) adverteerder toestemming voor het verzamelen en gebruik van de gegevens zoals neergelegd in dit privacyreglement.
Bij het plaatsen van een advertentie dient de adverteerder een telefoonnummer, de naam, adresgegevens en e-mailadres te vermelden. Deze gegevens dienen om het contact tussen adverteerder en werkgever tot stand te kunnen brengen en worden niet gebruikt door andere partijen dan TVTalent.nl.
E-mail service
Alle adverteerders worden per e-mail op de hoogte gehouden van relevante wijzigingen in het gebruik van TVTalent.nl, daaronder begrepen relevante wijzigingen van de Algemene Voorwaarden.
Apparatuur en programmatuur, IP-adressen
Om de dienstverlening zoveel mogelijk aan te passen aan de behoeften van de adverteerders en andere bezoekers verzamelt de website gegevens (geen persoonsgegevens) over de apparatuur en programmatuur waarvan de adverteerders en andere bezoekers gebruik maken. Het betreft gegevens over de gebruikte browsersoftware (bijv. Netscape Navigator of Internet Explorer) en over de systeemsoftware (bijv. MacIntosh, MS Windows). Ook gegevens over het gebruikte beeldschermformaat worden verzameld. Voorts houdt TVTalent.nl voor dit doel de IP-adressen van adverteerders en andere bezoekers bij. Al deze gegevens worden alleen in geaggregeerde vorm vastgelegd.
Onrechtmatig gebruik
TVTalent.nl behoudt zich het recht voor de gegevens van een adverteerder, waarvan naar mening van TVTalent aannemelijk is dat hij bij zijn gebruik van TVTalent.nl onrechtmatig handelt, te verstrekken aan de justitiële autoriteiten, wanneer deze TVTalent dit gemotiveerd verzoeken.
Wijziging of verbetering van vastgelegde gegevens
Adverteerders hebben via de website op hun persoonlijke pagina toegang tot de gegevens die TVTalent.nl over hen heeft vastgelegd (naam, adresgegevens en e-mailadres, etc.). Adverteerders kunnen deze gegevens zonodig wijzigen of te verbeteren.
<TOP